کد ساخت پلی لیست آهنگ برای پخش آنلاین

کد ایجاد لیست آهنگ برای چترومدر این قسمت باید تیک دوم را فعال کنید
(mp3=...)

جهت ایجاد لیست آهنگ در قسمت "آدرس فایلها" به صورت زیر عمل شود
مثلا : Music1.mp3|Music2.mp3|Music3.mp3

دقت کنید در مثال بالا بین آدرس فایل ها علامت | قرار گرفته است

% (volume=...) میزان صدا
autostart=true پخش خودکار
autoreplay=true تکرار خودکار
randomplay=true پخش تصادفی
showtime=true نمایش زمان، ثانیه و دقیقه
nopointer=true حذف مان نما